Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
* Spis Artist's Gallery in Spisska Nova Ves

V roku 2017 = 30. výročie Galérie umelcov Spiša !

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Zimná ul. 46, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 417 46 21
Mobil: +421 910 87 30 46

E-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk
Www: www.gus.sk / Facebook: GUS Galéria umelcov Spiša

 

Otváracie hodiny

 

utorok - piatok: 9.00 – 16.30
sobota: 9.00 – 13.00

Galéria zatvorená počas sviatkov.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

JEDNA VÝSTAVA:
dospelí: € 1
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 0,50
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti: € 2,50

CELÁ GALÉRIA:
dospelí: € 2,50
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: € 1,50
rodinná vstupenka / 2 dospelí + max 3 deti: € 5,50 

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO - čiastočne, prízemie

História-popis

Galéria umelcov SpišaGaléria umelcov Spiša vznikla v roku 1987 a zameriava sa na zhromažďovanie a spracovanie výtvarných diel z regiónu Spiša.
Galéria umelcov SpišaJej zbierky tvoria predovšetkým diela regionálnych autorov od druhej polovice 19.-teho storočia až po súčasnosť. Sú to maľby, plastiky, grafiky a fotografie v počte vyše 1789 kusov.
Galéria umelcov Spiša sídli v pamiatkovo chránenom objekte, renesančnej budove z druhej polovice 16.-teho storočia s množstvom zaujímavých architektonických detailov. V roku 1726 dostala budova barokovú fasádu a na prelome 18.a19.-teho storočia sa v zadnom trakte uskutočnili malé úpravy v klasicistickom slohu. Má zaujímavý dvor s renesančnou loggiou, arkádami a zvyškami renesančných okien. V súčasnosti sa v nej prezentujú stále výstavy výtvarnej kultúry tunajších rodákov spolu s príležitostnými výstavami domácich i zahraničných umelcov.

 

Expozície

TERRA GOTHICA / Gotická cestaTERRA GOTHICA / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS
Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita 2012.
Sprístupnenie projektu pre verejnosť: 27.11.2012
TERRA GOTHICA / Gotická cestaTERRA GOTHICA je projekt, založený na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, zastúpených v zbierkach GUS a pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na obrazoch a kresbách architektonické skvosty cesty Terry Gothica: veduty, interiéry miest i konkrétnu spišskú krajinu.
Galéria umelcov Spiša disponuje s vyše 100 diel s referenciami na obdobie gotiky, ktoré doteraz tvorili pasívnu časť zbierkových predmetov a neboli prezentované verejnosti v tematicky spracovanom celku.
TERRA GOTHICA / Gotická cestaUpravená expozícia prezentuje 37 výtvarných diel v maľbe a plastike od 23 autorov.
Novinkou v expozícii je interaktívny počítačový panel, ktorý umožňuje návštevníkom prehliadanie všetkých vystavených, i deponovaných diel v celkovom súčte 108 diel od 45 autorov, ktoré má Galéria umelcov Spiša evidované v zbierkach.
Uvedený projekt umožní zviditeľniť nosné ciele Terry Incognity v kontexte výtvarného umenia touto formou poukazuje na jedinečnosť Terry Gothica v oblasti systémovo spracovávaného fondového majetku KSK.

ZOZNAM VÝTVARNÍKOV / 45 autorov prezentovaných v stálej expozícii:
BECA, Vasil; BÉREŠOVÁ, Lucia; BOROVIČKOVÁ, Anna; BUBÁN, Štefan; ČORDÁK, Ľudovít; DANILIČ, Taras; DAŇO, Juraj; DUBAY, Orest; FABINI, Jozef; GEORGIEV, Ilko; HANULA, Jozef; HAŠČÁK, Jozef; HENNEL, Marián; HUDZÍK, Štefan; IVAN, Ondrej; JIROUŠEK, Alexander; JURÁNEK, Jan; KACVINSKÝ, Ladislav; KENEDICH, Jozef; KRÁLOVÁ, Klára; KRÝSLOVÁ, Oľga; KUBÍK, Štefan; KUZMA, Boris; MAJKUT, Jozef; MAKOVICKÝ, Emil; MARSZALEK, Tadeusz; MEDŇANSKÝ, Ladislav; MIKITA, Vladimír Vasiljevič; MONIATOWICZ, Janusz; NEMČÍK, Július; OLSZEWSZKI, Alexander; PAULOVIČ, Emil; POLLÁG, Peter; POLOM, Ján; POLZIECZ-NIEDZIEWICZ, Maria; POPOVIČ, Vladimír; RÁKOSI, Ernest; ROSKOVÁNYI, Štefan; SIRANKO, Mikuláš; ŠIMO-SVRČEK, Ján; ŠKATULÁR, Juraj; TATARKA, Daniel; TILLNER, Michal; TOKOV, Točko; VALENČÍKOVÁ, Amalka Ľudmila

TERRA GOTHICA / Gotická cestaStále expozícia Terra gothica vybranými dielami dokumentuje cieľové miesta a body Terra Incognity v rámci gotickej cesty, prezentujúc tri zo štyroch okruhov cesty, ktoré najviac korešpondujú s vybranými akvizíciami GUS:
01. spišsko-gemerský okruh,
02. spišský okruh tatranský,
03. spišský okruh pieninský.

Jednotlivé okruhy sú členené do interpretačných celkov vo výstavných priestoroch stálej expozície. Diela sú delené podľa miest lokácie. NÁVŠTEVNÍK si priamo na mape môže nájsť zobrazovaný objekt či výsek krajinného prostredia.

 

JOZEF HANULA

Stála expozícia prezentuje 5 nosných okruhov Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie.

Jozef HanulaOKRUHY
1. AKTY ZO ŠTUDENTSKÝCH ČIAS
Skice, kresby, štúdie z obdobia pôsobenia v Budapešti a v Mníchove
2. MESTSKÝ A ĽUDOVÝ ŽÁNER
Detské a ženské portréty, diela s ľudovou tematikou a portréty predstaviteľov mesta SNV
3. RODINA A OBJEDNÁVKOVÉ PORTRÉTY
Portréty rodinných členov, blízkych priateľov a portréty na objednávku
4. SAKRÁLNA TVORBA A REALIZÁCIE
Skice a návrhy realizácií nástenných malieb
5. BIOGRAFIA
Biografia autora, rodinné fotografie a zaujímavé archívne materiály

Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (autori: Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).
Súčasťou výstavy je interaktívna mapa, ktorá slúži ako usmerňujúca vodiaca tabuľa po miestach sakrálnych realizácií Jozefa Hanulu - sú tu vyznačené sakrálne objekty, v ktorých autor aplikoval nástenné maľby: na území Slovenska je to viac ako 60 miest, dve z realizácií boli uskutočnené
i v Maďarsku a niekoľko v susednom Poľsku. Sprievodná projekcia uvádza diela zo zbierok
a archívu galérie, ako aj prehľad sakrálnych realizácií.

Jozef Hanula ( 1863 – 1944), rodák z Liptovských Troch Sliačov, žil a tvoril na Spiši a v meste Spišská Nová Ves v rokoch 1900 – 1944. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza 72 malieb, kresieb, skíc a štúdií, ktoré ilustrujú vývoj Hanulovej tvorby počas celého tvorivého obdobia. Ďalších 265 položiek obsahuje archívny fond z pozostalosti autora, kde prevažnú časť tvoria návrhy a skice k nástenným maľbám. Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály
a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (autori: Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).

 

Záhrada umenia

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

09.08.2017, vernisáž o 17.00 26.11.2017 KONTAJNER SPOMIENOK

Kurátorka projektu: Mgr. Mária Šabľová – GUS
Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická – GUS
Výtvarné riešenie: Mgr. art. Jaro Čech
Grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Košice
Výstavu podporili: Košický samosprávny kraj, firmy Bartner Nova a Honest
Pozvánka na výstavu (PDF)
________________________________________________________________________________________

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia (v r. 1987) prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu nazvanú KONTAJNER SPOMIENOK v kurátorskej koncepcii odbornej pracovníčky Mgr. Márie Šabľovej. Výstava je prvým galerijným projektom, ktorý sa zameriava na "recykláciu" vybraných dokumentačných a historických faktov, pričom má cielene zakomponované interaktívne stanice na doplnenie tradičnej výstavnej prezentácie. Preto aj názov projektu: KONTAJNER SPOMIENOK, ktorý
v šiestich "päťročniciach" sprevádzajú aj ukážky z deponovaných diel, priamo nadväzujúce na spomienkové dianie, ako aj výber dokumentárnych filmov, mapujúcich udalosti a osobnosti z prostredia galérie.

Ako uvádza riaditeľka galérie, Mgr. Lucia Benická, „...jedná sa o zámerné doplnenie galerijnej dramaturgie, v ktorej doteraz chýbal komplexnejší pohľad na 'kroniku' vývoja tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku. Retrospektíva je interaktívnym prierezom 30-ročnej činnosti vo vybraných udalostiach s dôrazom na pohľad 'za oponu' štandardnej výstavnej a odbornej práce s cieľom priblížiť históriu aj interaktívnymi nástrojmi: návštevník má tak možnosť 'listovať' v udalostiach, vizuáloch, filmoch, zapájať sa do 'papierovej' roboty, či výstavníctva a dokumentácie v procese. Projekt bol priam sizyfovským úkolom, keďže komprimovať 30-ročnú činnosť do 6-tich 5-ročných cyklov je náročné, ale nie nemožné: výber udalostí je odrazom interpretácie mladej, nastupujúcej generácie, ku ktorej naša odborná pracovníč-ka a kurátorka projektu Mgr. Mária Šabľová patrí. Do projektu je zaradený aj výber z top akvizícií galérie za posledných päť rokov, pripravený kurátorkou zbierok Mgr. Kamilou Pacekovou – umožňuje tak nahliadnuť aj do smerovania našej zbierkotvornej činnosti. A prečo názov projektu? Sme 30-ročnou galériou s 30-roč-nými spomienkami. Stali sme sa, obrazne povedané, umelecko-zážitkovým kontajnerom spomienok -:).”

Výstava KONTAJNER SPOMIENOK je uvedená v troch samostatných, na seba nadväzujúcich blokoch: Minulosť vs. budúcnosť, Príbeh galérie a Portál spomienok. Autorka projektu Mgr. Mária Šabľová dopĺňa, že „tento retrospektívny pohľad nielen na zbierkový fond, ale aj na komplexnú činnosť galérie je odrazom vývoja umenia, spoločnosti a doby od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci troch nosných celkov sú prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. Jednotlivé celky chronologicky uvádzajú príbeh – 30-ročný život inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rámci kultúrneho života nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. Primárnym cieľom výstavy je prezentácia činností, ktoré galéria ako zbierkotvorná inštitúcia zabezpečuje a o ktorej častokrát návštevníci nevedia, zároveň aj priame podieľanie sa návštevníkov na výstave – svoje spomienky či fotografie môžu nechávať ako odkazy, resp. vhadzovať
do 'kontajnera spomienok', ktorý je pre nich prichystaný.”


Všetky tri výstavné celky v rámci KONTAJNERU SPOMIENOK sú prezentované samostatne v rozsiahlom renesančnom priestore galérie, pričom stanica pod názvom Portál spomienok bude verejnosti prístupná
až do konca marca, 2018.
1. Minulosť vs. budúcnosť tvorí audiovizuálna prezentácia z minulosti a prítomnosti – najvýznamnejšie udalosti v "príbehu" galérie za posledných 30 rokov, vychádzajúce prevažne z archivačných fotografií. Spätnou väzbou je "kniha želaní" – interaktívna stena, na ktorej môže návštevník nechať odkaz, predstavu o galérii, čím sa symbolicky podieľa na vytváraní jej budúcnosti.
2. Príbeh galérie je nosnou výstavnou časťou: prepája dokumentačnú a výstavnú časť, pričom vzniká príbeh o histórii galérie od jej vzniku (1987) po súčasnosť (2017). V rámci "päťročníc" dominuje výber z výstavnej a dokumentačnej činnosti: každá etapa je doplnená aj vybraným umeleckým dielom zo zbierky, vystavovanom v danom období. Súčasťou celku sú top akvizície za roky 2012 – 2017 vo výbere kurátorky zbierok Mgr. Kamily Pacekovej, ktoré dopĺňajú zbierkotvorný profil inštitúcie.
3. Portál spomienok tvoria návraty do minulosti, kde interaktívne prvky (tablety, slide-shows) interpretujú históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity. Nosným "portálom spomienok"
je interaktívna mapa, ktorá sa stáva stručným sprievodcom vývoja galérie. Súčasťou expozičnej časti sú výpovede pamätníkov o začiatkoch tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku, či o začiatkoch ich umeleckej kariéry.
________________________________________________________________________________________

Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach:
– 2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016;
– 490 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2000 autorov;
– 60 vlastných publikácií;
– vyše 570 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí.
________________________________________________________________________________________

 

09.08.2017, vernisáž o 17.00 26.11.2017 KRIVÉ ZRKADLO

Kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová
Odborná spolupráca: Mgr. Kamila Paceková – GUS
Grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Košice
Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
Výstavu tejto galérie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Pozvánka na výstavu (PDF)
________________________________________________________________________________________

Galéria umelcov Spiša uvádza premiérovú interpretáciu expresívnej figurálnej maľby v dielach 9-tich mladých východoslovenských výtvarníkov pod názvom Krivé zrkadlo: Zuzana ANTALOVÁ, Gabriela DOĽACKÁ, Martin KACVINSKÝ, Maroš KONTROŠ, Adam MACKO, Ildikó PÁLOVÁ, Karol PETREŠ, Richard ROHÁČ a Michaela THANOVÁ. Spoločným menovateľom prezentovaných malieb je výrazné gesto, matéria farby, surovosť vyjadrenia a výpovede bez príkras a cenzúr. Výstava v kurátorskej koncepcii výtvarníčky Kataríny Balúnovej je ďalšou zo série originálnych tematických projektov pre galériu, ktorých cieľom je vytvoriť dialóg medzi mladými umelcami nastupujúcej generácie.
Autorka a kurátorka výstavy Mgr. art. Katarína Balúnová uvádza: „Krivé zrkadlo je deformova-ným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Expresívna maľba prezentovaných mladých autorov je energickou výpoveďou bez príkras a cenzúr. Kým u niektorých auto-rov badať silný emočný vplyv subjektívneho prežívania v podobe portrétov a spracovávania osobných skúseností a zážitkov (Antalová, Kontroš, Pálová), iní kriticky poukazujú na celú spoločnosť v jej morálnej biede a existenciálnej kríze (Doľacká, Kacvinský, Petreš, Roháč, Thanová), či analyticky skúmajú matériu tela, ktorú zámerne deformujú, dekonštruujú (Macko)... Súčasná sociálna a politická situácia plná skrytej či otvorenej agresie, nerovnosti a nespravodlivosti vyvoláva krízu predstáv o človeku. Umelci zápasia so spoločenskými konvenciami, búria sa proti zavedeným pravidlám života, ktoré možno nazvať prežívaním. Napriek tomu sa jedná o apolitickú, individuálnu revolúciu, ktorá sa môže zdať byť obmedzenou v priestore plátna, avšak v skutočnosti z neho vystupuje, aby sa šírila ako zvukové vlny výkriku po lepšom svete. Je to maľba skôr intuitívna a emocionálna než intelektuálna, ktorú charakterizuje nadšenie pre spontánnosť a iracionálnosť. Zároveň je médiom, cez ktoré umelec objavuje samého seba a vyrovnáva sa tak s traumami a úzkosťami."
Natália Okolicsányiová dopĺňa (z textu k výstave): „Expresivita v maľbe je vyjadrovaná v prvom rade gestom, ktoré je ovládané akousi intuitívnou energiou, charakteristickou pre autorov abstraktného expresionizmu. Výbušné gesto, irónia, mediálne prostredie, subjektívne skúsenosti, telesnosť, karikatúra, sociálno-spoločenské fenomény, kritika spoločnosti – to všetko sú atribúty súčasnej maľby na Slovensku, ale i v európskom kontexte."

 

27.09.2017   TRIDSIATKA / spomienková slávnosť k 30. výročiu založenia Galérie umelcov Spiša (1987 – 2017) v Spišskej Novej Vsi

Program:
• 15.00 – 16.00 / spomienková slávnosť: príhovory, krátke video-filmy, pamätné listy;
• 16.00 – 18.30 / záhradné soirée s cateringom, komentované prehliadky výstav;
• 19.00 – 20.30 / koncert vokálnej skupiny Voces Gregorianae Cassovienses v rámci hudobného festivalu Hevhetia.
________________________________________________________________________________________

V stredu, 27. 9. 2017 o 15.00 sa v Galérii umelcov Spiša uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti
30-teho výročia založenia tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku (1987 – 2017). Podujatie umožní neformálne stretnutie zástupcov zriaďovateľa, mesta, súčasných i bývalých zamestnancov, externých spolupracovníkov a osobností, ktoré stáli pri zrode organizácie a za posledných 30 rokov sa podieľali na jej aktivitách. Počas programu budú uvedené aj predbežné výsledky výzvy "Galéria umelcom Spiša, umelci Spiša galérii", ktorá bola riaditeľkou organizácie Mgr. Luciou Benickou vyhlásená s cieľom získať diela darom od umelcov, ktorí majú čiastočné alebo žiadne zastúpenie v galerijnej zbierke.
"30-ročná galéria a 30-ročné spomienky tvoria nosnú časť sprievodných podujatí počas celého roka 2017. Súčasťou spomienkového programu budú aj komentované prehliadky aktuálnych výstav,
z ktorých Kontajner spomienok / Príbeh galérie sa zameriava na zhodnotenie troch dekád pôsobenia organizácie nielen v regionálnom, ale aj v súčasnom celoslovenskom výtvarnom prostredí," uviedla
Mgr. Lucia Benická.
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, založená v roku 1987, je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. V priebehu svojho doterajšieho pôsobenia rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach galerijných činností: vedeckovýskumnú, výstavnú, propagačnú a kultúrno-vzdelávaciu. Spravuje tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a exteriérovú Záhradu umenia (súčasná sochárska tvorba zo zbierok galérie). Nosnou časťou výstavných aktivít je pravidelná prezentácia zbierok v špecifických autorských a tematických celkoch (od r. 2012 projekt Jubilanti). V rámci dialógu s novou tvorbou galéria organizuje premiérové autorské a tematické výstavy , napr. cyklus prezentácií Sacral Elementum II. (od r. 2013), Dvojice (od r. 2014), Nové mená (od r.2015), Téma (od r. 2016) a pod. Zbierkový fond galérie ku koncu roka 2016 obsahuje 2 073 diel.
________________________________________________________________________________________

Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach:
– 2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016;
– 425 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2 330 autorov;
– 65 vlastných publikácií;
– vyše 553 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí;
– 3 990 programov;
– 3 725 knižničných jednotiek;
– 56 zamestnancov.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!