SNM-MT - Etnografické múzeum Martin
* SNM-MT - Ethnographical Museum Martin

SNM - Slovenské národné múzeum v Martine - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Malá Hora 2, 036 80 Martin

Tel.: +421 43 245 42 31
E-mail: snmmartin@snm.sk
Www: www.snm-em.sk, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok – pi: 9.00 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Dospelí 2,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 1,00 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí a min. jedno dieťa) 5,00 €
Vzdelávacie programy (poplatok za skupinu na tvorivé dielne) 5,00 €

Vstupné len na výstavy:
Dospelí 1,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €
voľný vstup: držitelia preukazov: ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku, ZŤP, Asociace muzeí a galerií ČR, novinársky preukaz, deti do 6 rokov, deti z detských domovov

 

História-popis

Etnografické múzeum MartinJe najstaršie pracovisko SNM, ktoré sa po druhej svetovej vojne sa postupne špecializovalo na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.
Hmotne dokumentuje výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru, spoločenské vzťahy, zvyky a obyčaje, ľudovú výtvarnú kultúru a umelecké prejavy na Slovensku u rôznych etnických spoločenstiev.
Etnografické múzeum MartinSNM - Etnografické múzeum v najväčšej miere nadväzuje na tradíciu matičného múzea (1870-1873) a Múzea Národného domu (1890-1896), ktorého zbierky prevzalo do opatery. V roku 1932 sa presťahovalo do budovy postavenej podľa projektov arch. M.M.Harminca. Expozície vznikali postupne v rokoch 1933 - 1938.
Etnografické múzeum je najväčšie pracovisko Slovenského národného múzea v Martine so sídlom v druhej účelovej budove ( 1928 – 1932 ). Je špecializovaným celoštátnym múzeom zameraním na vývoj ľudovej kultúry na Slovensku, etnických skupín, Slovákov v zahraničí.

 

Expozície

Človek a pôda

Expozícia je rozdelená tematicky a obrazovo na niekoľko časti, ktoré spolu súvisia a tvoria postupnosť nadväzujúcich obrazov práce a života našich predkov podľa striedania sa ročných období a s nimi sa striedajúcich prác na poli, rôznymi spôsobmi získavania obživy, napr. salašníctvo a pastierstvo.

 

Človek a materiál

Expozícia predstavuje využívanie prírodných materiálov, ich prirodzených vlastností a tvarov na vznik predmetov dennej potreby.

 

Človek a odev

Expozícia je zameraná na ľudový odev, ktorý je na Slovensku jednou z najvýznamnejších zložiek ľudovej kultúry. Odev nemal za úlohu iba ochraňovať nositeľa pred vonkajšími vplyvmi, ale mal aj významnú znakovú funkciu: určoval bydlisko nositeľa, jeho stav, profesiu, sociálne postavenie v dedinskej pospolitosti, ako aj príležitosť, na ktorú sa obliekal.

 

FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Knižnica - verejnosti otvorená od roku 1991, vlastní 55.000 zväzkov knižničných jednotiek, ako aj archív, poskytujúci prezenčné služby návštevníkom. Pracovníci SNM-EM poskytujú rešeršné služby vo fotodokumentácii, archíve, knižnici a odbornom katalógu.

 

Múzeum je súčasťou SNM-MT v Martine

 

Kalendárium

Výstavy a podujatia nájdete aj na stránke SNM - Múzeá v Martine!

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
22.06.2017, vernisáž o 16.00 05.11.2017 LADISLAV FAPŠO – PRÍBEH DROTÁRA

LADISLAV FAPŠO – PRÍBEH DROTÁRAŠpecifickým a ojedinelým fenoménom ľudovej kultúry Slovenska je drotárstvo. Jeho vznik sa viaže ku koncu 17. a začiatku 18. storočia. V tom čase sa v severozápadnej oblasti Slovenska – vplyvom blízkeho Sliezska s rozvinutým železiarstvom – začal na opravy hlinených nádob i výrobu drobných úžitkových predmetov používať drôt. Drotári spočiatku pracovali pre miestny trh, neskôr ich cesty smerovali do všetkých svetových strán, aby napokon v krajinách strednej a východnej Európy zakladali remeselnícke dielne a manufaktúry. Okrem úžitkových predmetov zhotovovali i tvarovo náročné dekoratívno – umelecké predmety s vysokou úrovňou a osobitosťou výtvarného prejavu. Ich práce boli ocenené na rôznych medzinárodných výstavách. Druhá polovica 19. a začiatok 20. storočia boli obdobím, kedy bolo drotárske remeslo počtom výrobcov, rôznorodosťou výrobkov i prezentáciou na svojom vrchole. V tejto fáze jeho rozvoja sa drotárstvu venovalo obyvateľstvo až 150 obcí. Situácia sa zmenila po 1. svetovej vojne, kedy začalo upadať v dôsledku konkurencie priemyselných výrobkov a obmedzených možností vandroviek. V polovici 20. storočia sa zo slovenského prostredia skoro úplne vytratilo. K oživeniu prišlo v 60. rokoch 20. storočia. Starí drotárski majstri našli svojich pokračovateľov – udržiavateľov tradície.
Jedným z nich je i Ladislav Fapšo (narodený r. 1977 v Považskej Bystrici), ktorý žije a tvorí v Žiline. S výrobkami z drôtu sa prvýkrát stretol pri návštevách starých rodičov vo Veľkom Rovnom. Spočiatku „drôtoval“ iba pre svoje potešenie, drôtu však zostal verný dodnes. Zameriava sa na zhotovovanie úžitkových a úžitkovo-dekoratívnych predmetov, napríklad misiek, podložiek, vešiakov, vázičiek, podnosov, kvetináčov, košíkov, zrkadlových rámov, opletaných tanierov, džbánov a fliaš či klietok. V jeho práci sú skĺbené starootcovské drotárske tradície s úsilím o uplatnenie dnešných estetických noriem, pričom využíva tradičné i nové drotárske techniky. Pre jeho drotárske práce je typické precízne vyhotovenie, rozsiahly sortiment produktov, originalita a cit pre krásno. Môžeme v nich sledovať súzvuk rytmického radenia vzorov a detailov s celkovým tvarom. Zachovávajú si pôvodnú technickú a výtvarnú kvalitu, technickú čistotu, zaujímavé tvary a nápadité spracovanie. Vďaka tomu je o jeho výrobky na Slovensku i v zahraničí veľký záujem, čo od roku 1994 dokazuje ich prezentácia na rôznych výstavných podujatiach.
Slovenské národné múzeum v Martine pripravilo s jubilujúcim Ladislavom Fapšom výstavu jeho drotárskych prác – výsledkov autorovej vyzretej práce so železným drôtom, dôsledne vychádzajúcej z odkazu drotárskych predchodcov. Súčasťou výstavy je i malé ohliadnutie sa za tvorbou starých drotárskych majstrov prostredníctvom ukážky pôvodného vybavenia drotárskych dielní a originálnych drotárskych výrobkov, ktoré v rámci svojej zberateľskej činnosti autor sústredil vo svojej súkromnej zbierke, ktorá patrí k ojedinelým kolekciám drotárskych artefaktov na Slovensku. Výstava je pripravená zo zbierok múzea, prác Ladislava Fapša a jeho súkromnej zbierky drotárstva.

 

  do 26.11.2017 Za horami, za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Výstava približuje históriu a kultúru Slovákov žijúcich v Srbsku. Na časti jeho územia – vo Vojvodine – žijú príslušníci slovenského národa už tri storočia. Za tento čas zanechali v dejinách a kultúre novej domoviny hlbokú stopu.

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!