Krajské múzeum v Prešove (KMP)
* Country Museum in Presov (KMP)

Krajské múzeum Prešov - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Hlavná 86, 080 01 Prešov

Tel.: +421 51 773 47 08, +421 51 759 82 20
E-mail: krajskemuzeumpo@stonline.sk, kmpweb@stonline.sk
Www: www.muzeumpresov.sk

 

Otváracie hodiny

 

pondelok – piatok: 9.00 - 18.00
sobota: 14.00 - 18.00 (iba júl a august, ostatné mesiace zatvorené !)
nedeľa: 14.00 - 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií :
Dospelí : 3,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia : 1,50 €

 

História-popis

Krajské múzeum PrešovKrajské múzeum v Prešove vo svojej súčasnej podobe je múzeom s tromi organizačnými jednotkami v Prešove – Rákociho palác a priľahlé mestské paláce (Hlavná 86-90), v Hanušovciach nad Topľou - Kaštieľ a archeopark a v Stropkove – Kaštieľ.

 

Prešov

Múzeum sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, ktorý vznikol začiatkom 17. storočia, spojením a prebudovaním niekoľkých stredovekých meštianskych domov v renesančnom slohu, pre potreby sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho. Múzeum tu sídli od roku 1956, pričom sa postupne menila jeho náplň, druh vystavovaných exponátov i názov inštitúcie. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené predovšetkým historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom obraz honosného palácového interiéru a ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu. Zaujímavou je tiež etnografická expozícia prezentujúca tradičnú ľudovú kultúru. Špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky, v ktorej múzeum patrí k najvýznamnejším na Slovensku.

 

Expozície

Historická expozícia tvorená celkami:

Krajské múzeum Prešov- Historický nábytok a interiérové doplnky - prezentuje honosný mobiliár šľachtických rezidencií v prostredí Šariša a bohatého meštianstva v Prešove od 18. - zač. 20. storočia.

- Historické zbrane - dokumentuje vývoj strelných a chladných zbraní od stredoveku do obdobia 2. svetovej vojny.

- Historické hodiny - predstavuje precízne umelecko-remeselné diela hodinárskych majstrov od obdobia baroka po začiatok 20. stor.

- Dejiny Prešova od 9. storočia do roku 1918 - dokumentuje vznik, rozvoj a postavenie mesta, jeho historický vývoj s dôrazom na vzdelávanie a kultúru - napĺňanie prívlastku Atény nad Torysou.

- Pamätná izba Mikuláša Moyzesa - venovaná významnému hudobnému skladateľovi, predstaviteľovi kultúrneho a spoločenského života v období 1. ČSR, ktorý najplodnejšie obdobie svojho tvorivého života prežil v Prešove.

- Sto rokov korunovej meny - pozoruhodná numizmatická kolekcia s akcentom na používanie korunovej meny.

 

Krajské múzeum PrešovNárodopisná expozícia tvorená celkami:

- Dejiny čipkárstva v Soľnej Bani - venované histórii výroby čipiek v tomto regióne

- Z pokolenia na pokolenie - prehľad tradičnej materiálnej a duchovnej kultúry ľudu Šariša

- Salašníctvo na Šariši - obraz tradičného spôsobu chovu ovcí

- Od maľučka mala - V dedinskom spoločenstve bol pripisovaný veľký význam výchove zdravého a šťastného potomstva. Staršie generácie vedome vplývali na mladšiu, aby jej odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti. Rozhodujúcu úlohu pri osvojovaní pracovnej techniky, etických zásad a postojov zabezpečovala rodinná výchova. Jej charakteristickou črtou bola prevaha trestov nad odmenami a regulácia správania detí najbližšou rodinou, príbuznými i ďalšími členmi dedinskej komunity.
Prierez života na šarišskej dedine, zobrazujúci obdobie detstva a dospievania, je prostredníctvom výstavy dokumentovaný unikátnymi fotozábermi Jána Lazoríka i autentickými výpoveďami pamätníkov.

Krajské múzeum PrešovZ dejín hasičstva na Slovensku - prezentuje jedinečnú zbierku historickej hasičskej techniky, hasičskej výzbroje a výstroje celoslovenského významu a proveniencie

Neživá príroda - expozícia prezentujúca prírodovednú tému. Prostredníctvom geologických a unikátnych paleontologických exponátov predstavuje neživú prírodu v regióne. Najnovšie je súčasťou tejto expozície jedinečný opál z neďalekých opálových baní v Slanských vrchoch.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Hanušovce nad Topľou (pozri Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou)

 

Stropkov

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok: 8.00 - 16.00
júl-august: 8.00 – 18.00

Vstupné do expozícií:
Dospelí : 1,00 €
Školopovinné deti, študenti, dôchodcovia : 0,50 €

Kaštieľ Stropkov je profánnym pozostatkom niekdajšieho Stropkovského hradu, z ktorého sa zachovala tiež sakrálna stavba, súčasný farský kostol, Sanktuárium Košického arcibiskupstva. Kaštieľ je majetkom Mesta Stropkov, ale tu situovaná múzejná a galerijná výstavná činnosť patrí do organizačnej štruktúry Krajského múzea v Prešove.
V súčasnosti je v historickej „rytierskej sále“ dočasná výstava a pripravuje sa tu nová expozícia dejín mesta a regiónu Stropkov. V pôvodných podkrovných priestoroch určených na múzejné účely je stála výstava výtvarných diel Františka Veselého, výstava krojovaných bábik z celého sveta a časové výstavy podľa aktuálnej ponuky.

 

Fotografie na stránke poskytlo Krajské múzeum Prešov.

 

Kalendárium

 

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove, Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľa v Stropkove v januári 2018 (PDF)

Výstavy a kultúrne podujatia Krajského múzea v Prešove, Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a Kaštieľa v Stropkove v februári 2018 (PDF)

 

Výstavné priestory v Prešove:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.12.2017 28.02.2018 Mária, Matka Ježišova

V zbierkovom fonde Krajského múzea v Prešove sa nachádzajú mnohé veľmi vzácne umelecko-historické predmety sakrálneho charakteru. Nesú v sebe nielen vysokú umeleckú a historickú hodnotu, ale predovšetkým dokladajú silný mariánsky motív vo viere našich predkov. Často je totiž práve Panna Mária témou pre umelecké stvárnenie výtvarných diel. V lete tohto roku usporiadalo Krajské múzeum v spolupráci so Šarišským múzeom v Bardejove vo svojej pobočke v Kaštieli Stropkov rozsiahlu výstavu s názvom Mária, Matka Ježišova s podtitulom Pečať mariánskej úcty v umení a dejinách. Stropkov bol ako premiérové miesto výstavy zvolený najmä preto, že je to starobylé pútnické miesto Škapuliarskej Panny Márie, kde bolo jedno z najstarších škapuliarskych bratstiev na Slovensku. Časť výstavy, tvorená iba exponátmi zo zbierky Krajského múzea a výpožičkami od súkromných zberateľov, prichádza teraz v predvianočnom čase aj do Prešova. V sídle múzea, v Rákociho paláci, sa predstaví výber umeleckých diel a ľudových prác, ktoré sú datované prevažne od 17. po začiatok 20. stor. a ktoré sú znázornením narodenia, detstva, mladosti, materstva, aj posmrtnej oslavy Ježišovej Matky.
Veríme, že práve spojenie duchovnosti, histórie a umenia je tým správnym motívom pre predvianočnú a medzisviatkovú návštevu Krajského múzea v Prešove, návštevu výstavy Mária, Matka Ježišova.

 

11.01.2018 31.03.2018 Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí

 

31.01.2018, vernisáž o 16.00 30.05.2018 Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.

Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši.Výstava "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši" potrvá od 31. januára do 30. mája 2018. Je výstupom z projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívajú doterajšie poznatky z archeológie, histórie a etnografie a dopĺňajú sa o informácie z vlastných výskumov. Pozornosťje v širšom meradle venovaná oblasti východného Slovenska, avšak so zameraním na oblasťŠariša, aby bolo možné bližšie charakterizovaťmiestny vývoj keramiky od počiatku jej používania v mladšej dobe kamennej až po záverečné obdobie produkcie, ktoré predstavujú súčasní keramikári v regióne. Keramika archeologických kultúr a prvých známych etník z prehistorických a historických období vrátane výrobkov ľudového hrnčiarstva s vrcholmi v tvorbe Jána Frankoviča z Bardejova, Jozefa Koložiho z Prešova a Štefana a Eleny Tomečkových z Dubia je prezentovaná v zrekonštruovaných pivničných priestoroch múzea na Hlavnej 90. V priľahlých priestoroch sa ukážkami svojej tvorby prezentujú súčasní hrnčiari a keramikári:
Peter Čentík (Prešov)
Tatiana Gombitová (Bardejov)
Gabriel Huraj (Sabinov)
Marián Chovanec (Bardejov)
Maroš Jančik (Bardejov)
Johana Johanidesová a dielňa Dobrá vôľa (Brdárka)
Mária Kaliňáková a keramická dielňa v KOR-GYM (Hertník)
Ján Kolbasa (Osikov)
Marek Kovaľ (Šiba)
Tomáš Mihok (Kurima), čerstvý držiteľ ocenenia Majster ľudovej umeleckej výroby
Katarína Mihoková (Pečovská Nová Ves)
Pavol Michalčin (Chmeľová)
Jozef Puchalík (Osikov)
Helena Tomečková (Bardejov)
Marta Výrosteková – Ondová (Veľký Šariš)

 

13.02.2018 29.04.2018 Manželia na obrazoch a fotografiách
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!