SNM-MT - Múzeum Andreja Kmeťa Martin
* SNM-MT - Andrej Kmet Museum Martin

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

1. budova SNM,
ul. Andreja Kmeťa 20, 036 35 Martin

Tel.: +421 43 245 51 11, +421 43 245 51 13
E-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk, muzeumandrejakmeta@snm.sk
Www: www.snm-em.sk, www.snm.sk

 

Otváracie hodiny

 

utorok – piatok:   09.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Expozície
dospelí: 4,00 €
deti do 6 rokov: bezplatne
deti nad 6 rokov, študenti, seniori: 2,00 €

Výstavy
dospelí: 2,00 €
deti do 6 rokov: bezplatne
deti nad 6 rokov, študenti, seniori: 1,00 €

 

Podrobné informácie o vstupnom tu: http://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-vstupne

 

História-popis

Múzeum Andreja KmeťaSlovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.
Sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

 

Expozície

Príroda Turca

Expozícia „Príroda Turca“ je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia.
Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín.
Autori expozície zvolili jedinečný prístup k ich výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

 

Kmetianum

Expozícia „Kmetianum“ približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo Slovenské národné múzeum, a to predovšetkým prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.

 

Expozície "Príroda Turca" a "Kmetianum" sú situované na prízemí objektu, ktorý v rokoch 2012 – 2013 prešiel celkovou rekonštrukciou a modernizáciou v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1.a – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií.

 

Múzeum spravuje aj ranogotický kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene, v ktorom je v interiéri zreštaurovaná maliarska výzdoba zo začiatku 14. storočia až do 16. stor. Táto výzdoba patrí k slovenskému i európskemu kultúrnemu dedičstvu, ale u nás sa podobná výzdoba nachádza ešte v jednom objekte pri Zvolene /Zolná/.

 

Múzeum je súčasťou SNM-MT v Martine

 

Kalendárium

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
06.06.2017, vernisáž o 15.00 20.08.2017 Lietava – ožívajúci hrad

Lietava – ožívajúci hradLietavský hrad už stáročia stojí ako skalný strážca uprostred lesov a lúk. Svojou dispozíciou a tajomnom priťahoval návštevníkov po mnoho rokov aj po svojom spustnutí. A pritiahol aj takých, ktorí mu v súčasnosti odovzdávajú svoj čas, silu, vedomosti a lásku. Pritiahol dobrovoľných záchrancov hradných ruín a my dúfame že prostredníctvom tejto výstavy, ktorá začína 7. júna 2017, pritiahne pozornosť a záujem aj návštevníkov múzea.
Počiatky hradu Lietava spadajú do konca 13. storočia. Jeho staviteľmi boli s najväčšou pravdepodobnosťou Balašovci. V 14. storočí hrad vlastnil aj Matúš Čák Trenčiansky, v 15. storočí hrad rozšírili Bebekovci. Ďalším z majiteľov hradu bol na konci 15. storočia Pavel Kiniži, ktorý sa zaslúžil o jeho najrozsiahlejšiu prestavbu a v 16. storočí v prestavbách pokračoval Mikuláš Kostka. Asi najvýznamnejšími pánmi hradu bol rod Thurzovcov, pričom 2. septembra tohto roku si pripomíname 450. výročie narodenia Juraja Thurzu, ktorý sa narodil priamo na Lietavskom hrade. V dôsledku dedičských majetkových sporov po smrti Imricha Thurzu (1621) hrad vlastnil komposesorát a koncom 17. storočia sa uvádza ako neobývaný. Po odvezení archívu v 18. storočí hrad začína pustnúť a mení sa na ruinu.
Lietavský hrad patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel dlhým stavebným vývojom, ukončeným renesančnou prestavbou. Posledných dvestopäťdesiat rokov je opustený a jeho stav alarmujúci. Základ hradu tvorí hranolová veža (dnes zachovalá do výšky 14 metrov so silne narušenou korunou muriva). Vo východnom smere bol k veži pristavený palác ukončený kaplnkou. Dodnes nesú jeho múry rôzne architektonické detaily. Stav palácových múrov bol kritický (vzniká značný odklon z vnútornej osy) a štúdia na ich záchranu je rozpracovaná vo viacerých štádiách. Viacero objektov malo značne poškodený plášť muriva a množstvo kavern, narušujúcich jeho stabilitu. Na záchranu tejto torzálnej stavby vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa venuje postupnej záchrane hradných zrúcanín, archeologickému výskumu a organizovaniu rôznych záchranných workshopov a hradných podujatí.
Výstava Lietava – ožívajúci hrad má za cieľ oboznámiť návštevníkov múzea s činnosťou a výsledkami práce Združenia na záchranu Lietavského hradu. Súčasťou panelovej časti sú zobrazenia hradu na starých pohľadniciach a historických fotografiách, ktoré dokumentujú postupnú degradáciu hradnej zrúcaniny. Osobitne vo vitrínach sú prezentované najzaujímavejšie nálezy z archeologického výskumu hradu, vedeného Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Sú tu vystavené napríklad mince, hlinené fajky, kovové predmety či sklo, doplnené o zaujímavé konštrukčné prvky priamo z hradu (napr. články vretenovitého schodiska, fragmenty okrasných okenných ríms, abakus, pilaster a iné).
Aj keď je výstava prioritne zameraná na predstavenie výskumu a záchrany Lietavského hradu, návštevníci budú mať možnosť vidieť aj dobové predmety z iných slovenských hradov. K videniu bude viac ako 100 artefaktov z vlastných zbierok SNM v Martine a zapožičaných zbierok z Múzea v Kežmarku. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria mince, šperky, súčasti odevov a konských postrojov, kachlice, no nechýbajú ani predmety dennej potreby, keramika a kópie historických dokumentov. K unikátnym predmetom patria stredoveké palné zbrane (hákovnice, mažiar, delo), početná je rovnako výzbroj (meč, dlhé žrďové zbrane, hroty šípov, delové gule a iné) a výstroj (prilba, pancier a iné).
Výstavnú prestíž zvyšuje fakt, že až 99 percent vystaveného trojrozmerného materiálu tvoria originály. K doplnkom, obohacujúcim celkový estetický zážitok z podujatia, patria trojrozmerné modely rekonštrukcií Lietavského hradu, maľby hradu od Karola Michala Lehotského a Martina Benku a autorská predajná výstava dvorného fotografa hradu Petra Danka.
Archeologicko-historickú výstavu, prezentujúcu unikátny materiál z obdobia vrcholného stredoveku až novoveku pripravili spolu so Slovenským národným múzeom v Martine Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum v Kežmarku a Združenie na záchranu Lietavského hradu.

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!