Pohronské múzeum v Novej Bani
* Pohronie Museum in Nova Bana

Pohronské múzeum - logo

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Bernolákova 2, 968 01 Nová Baňa

Tel.: +421 45 685 51 78
E-mail: muzeumpm@stonline.sk
Www: www.pohronskemuzeum.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pohronske.muzeum


Otváracie hodiny

 

Letná turistická sezóna /máj - september/
Pondelok - Piatok, Nedeľa: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota: zatvorené

Zimná turistická sezóna /október - apríl/
Pondelok - Piatok: 9,00 - 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota, Nedeľa: zatvorené

Vopred ohlásené návštevy aj v inom čase.
Počas štátnych sviatkov zatvorené.

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Vstupné do expozícií múzea, vrátane výstav:
Dospelí 2 €, žiaci základných škôl 1 €, študenti SŠ, VŠ a dôchodcovia 1,50 €,
deti predškolského veku 0,50 €, ZŤP zdarma

Vstupné na výstavy:
Jednotné vo výške 1 €, deti predškolského veku zdarma

Wheelchair Access
Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Pohronské múzeumPohronské múzeumPredchodca dnešného múzea je Mestské múzeum, ktoré vzniklo v Novej Bani v roku 1952 z iniciatívy zberateľa starožitností Antona Solčanského. V roku 1988 z neho vzniklo múzeum s vlastivedným zameraním pre oblasť stredného Pohronia, vymedzenú územím žiarskeho regiónu. Sídlom múzea je budova niekdajšej radnice, pôvodne štvorpodlažná gotická stavba z 2. polovice 14.-teho storočia, prestavaná v polovici 18.-teho storočia, ktorá je kultúrnou pamiatkou. V zbierkovom fonde sú zastúpené archeologické nálezy, pamiatky na baníctvo, remeslá a ľudovú výrobu (hrnčiarstvo, sklárstvo, rezbárstvo), zbrane, numizmatické pamiatky a umelecké diela dokumentujúce históriu tohto regiónu, najmä však mesta Pohronské múzeumPohronské múzeumNová Baňa, ktoré sa do dejín baníctva zapísalo v roku 1722 uvedením prvého atmosferického stroja na čerpanie vody z baní. Práve jeho model patrí medzi vzácne exponáty múzea, podobne ako modely stúp, drevené plastiky z 15., 18. a 19.-teho storočia, cechové truhlice, sklomaľby a predmety dokumentujúce bohaté zvykloslovie.

Expozície

Expozícia histórie mesta - prezentuje vznik a začiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva, remesiel a sklárstva. Mestské a banícke insígnie, pečate, banícke nástroje a modely banských technických zariadení dokumentujú rozvoj baníctva a mesta po roku 1337. Zaujímavým exponátom je Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež. Autentické cechové tabuľky, truhlice, výrobky remeselníkov dokresľujú obraz o živote mesta. O sklárskej tradícii svedčia ukážky najtypickejších pohárov, pijačiek, či brúseného skla novobanskej sklárne z rokov 1907 - 1952. Vystavené predmety expozície pravekého osídlenia žiarskeho regiónu pochádzajú z archeologických výskumov Žiarskej kotliny a dokumentujú vývoj od paleolitu až po koniec stredoveku.

 

Národopisná expozícia, tkáčka v malolehotskom dievockom krojiUmeleckohistorická expozícia - prezentuje umelecké diela sakrálneho charakteru (najmä plastiky), ale aj širší výtvarný okruh (prevažne olejomaľby).

 

Expozícia Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia - poskytuje prehľad ľudovej tvorivosti, estetického cítenia a obyčajov ľudu novobanského regiónu v minulosti, zhmotneného najmä v textíliách a keramických výrobkoch, doplnený pracovným náradím z jednotlivých pracovných oblastí vidieckeho života.

 

Radná sieň
Poslednou sprístupnenou expozíciou múzea je Radná sieň s unikátnymi barokovými maľbami z 18. storočia. Sú maľované technikou a secco, čo je maľba na suchú omietku. V miestnosti zasadal richtár s mestskou radou, rozhodovalo sa tu o budúcnosti mesta. Medailóny na stenách zobrazujú portréty uhorských panovníkov, ktorých rozhodnutia pozdvihli život v banských mestách. Výnimku tvorí portrét byzantského cisára Konštantína. Pravdepodobne bol zobrazený ako podporovateľ kresťanského náboženstva. V roku 1822 bola domaľovaná podobizeň arcivojvodu Jozefa, kráľovského palatína. Tento najvyšší krajinský hodnostár v Uhorsku navštívil Novú Baňu 26.8.1822.
Počas roka 2005 vypukol v Radnej sieni požiar a maľby utrpeli ťažké poškodenia. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR bolo schválené reštaurovanie celej miestnosti, vrátane jej dekoratívnej výmaľby, podľa pôvodného stavu z 18. storočia. Reštaurátorské práce prebiehali v rokoch 2009 – 2012 pod vedením akademického sochára Juraja Matáka. Práce boli realizované s finančnou podporou MK SR, spoluúčasť hradil vlastník budovy – Mesto Nová Baňa. Cieľom reštaurovania bola záchrana tohto významného a v rámci Slovenska jedinečného kultúrneho dedičstva.
Okrem nástenných malieb v tejto expozícii môže návštevník uvidieť cenné mestské písomnosti a pečate.

 

Fotogaléria z expozícií:

 

Drevorezba baníka z historickej expozície Fľaša trpezlivosti - tradičné umenie baníkov Fľaša trpezlivosti autora P. Tencera Klenot z baníckej zástavy Láda cechu čižmárov z roku 1833
Ľudová drevorezba Piety z muzeálnych zbierok Neskorogotická Madona zo zbierok múzea Symboly mesta a baníctva v historickej expozícii Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia
Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia Pohronské múzeum - expozícia

 

Kalendárium

Výstavy:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
12.05.2017 25.06.2017 Čaro grafických techník

Čaro grafických techníkV roku 2017 predstavuje Základná umelecká škola v Novej Bani v priestoroch Pohronského múzea práce žiakov, ktoré sú tvorené technikou grafika. Grafika je jedným z druhov výtvarného umenia, zároveň patrí k reprodukčným druhom umenia. Názov vznikol z gréckeho slova grafein, to znamená písať, ryť, kresliť. Vo všeobecnosti je charakterizovaná ako označenie artefaktov, ktoré vznikli postupmi tlače: ručnými (umelecká grafika) a priemyselnými (úžitková grafika, reprodukčná grafika). V širšom slova zmysle sa grafika vzťahuje na všetky kreslené, písané, tlačené či kopírované texty a obrazy, ktoré majú rôznorodé funkcie. Grafika je teda každému blízka, geneticky daná a je predovšetkým vecou výsostne kultúrnou.
Medzi hraničné techniky môžeme považovať: monotypiu, šablónovú maľbu, počítačovú grafiku, dekalk, frotáž, koláž, dekoláž...
Žiaci ZUŠ na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali svoje diela technikami: tlač z výšky, tlač z hĺbky, monotypia, frotáž a odkrývacia technika.
Na tejto výstave sú vystavené práce žiakov všetkých ročníkov ZUŠ Nová Baňa, od veku 6 rokov do 18 rokov. Žiakov pripravovali pedagógovia Mgr. Oklápeková Žaneta a Mgr. Kormaňáková Ľubica. Výstava obsahuje práce 116 žiakov ZUŠ.

 

09.05.2017 25.06.2017 Fľaše trpezlivosti

Fľaše trpezlivostiFľaše trpezlivosti z rúk Pavla Konečného a Silvie Habánikovej, rodenej Konečnej
Vkladanie modelov do fliaš je tradičnou technikou neprofesionálneho výtvarného umenia, ktorá už vyše dvoch storočí fascinuje verejnosť svojou jedinečnosťou a technickou náročnosťou. Spoločným znakom tohto výtvarného druhu je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú jej autor podľa vopred premysleného plánu trpezlivo vytvára vnútri fľaše cez jej hrdlo. Fľaše trpezlivosti sa vyznačujú žánrovou rôznorodosťou. K tematicky najvýznamnejším patria bezpochyby modely baní, modely lodí a sakrálna tematika.
Počiatky tohto výtvarného druhu možno datovať do druhej tretiny 18. storočia, pričom najstaršie sa týkajú predovšetkým baníckych a sakrálnych výjavov vkladaných do štvorbokých fliaš z číreho skla. Vkladanie modelov baní do fliaš bolo rozšírené v banských revíroch v Sasku a na území bývalého Rakúsko-Uhorska v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice, Hodruše, Pukanca a Banskej Bystrice. Väčšina najstarších fliaš trpezlivosti, známych z múzejných i súkromných zbierok, pochádza z rúk neznámych autorov.
Napriek tomu, že Nová Baňa nemá doloženú tradíciu vkladania modelov do fliaš v minulosti, našiel tento výtvarný druh tu svojich tvorcov v súčasnosti. Jedným z nich bol aj zosnulý rezbár Pavol Tencer. Jeho práce reprezentovali mesto na rozličných výstavách a dostali sa aj do zahraničia. Svoje vkladačky s tradičnými námetmi ponúkal aj prostredníctvom ÚĽUV-u. Pavol Tencer svoje mnohoročné skúsenosti na sklonku života odovzdal usilovnej pokračovateľke Silvii Habánikovej, rodenej Konečnej.
Pavel Konečný, absolvent Strednej priemyselnej školy baníckej v Banskej Štiavnici, začínal svoju rezbársku tvorbu pôvodne voľnou figurálnou plastikou. Vkladanie do fliaš si osvojil ako samouk. Zameriava sa na štúdium odbornej literatúry týkajúcej sa tradičných modelov baní, kde získava i mnoho inšpirácie. Ťažisko jeho tvorby tvoria tradičné témy a kompozície, ale venuje sa aj iným témam, napríklad remeslám, vinárstvu, obchodu, umeniu, religióznym námetom. Zaoberá sa aj reštaurovaním starých fliaš trpezlivosti, pričom tejto stránke svojej činnosti dáva prostredníctvom štúdia konzervátorstva i profesionálny rozmer.
Silvia Habániková ešte ako študentka strávila letné prázdniny „v učení“ u Pavla Tencera, ktorý ju naučil rezbárstvu i techniku vkladania do fliaš. Popri tradičnej baníckej tematike a tematike sakrálnej čerpá námety predovšetkým z folklóru, z každodenného života vidieckeho ľudu. Spočiatku svoje drevorezby nemaľovala, nechala vyniknúť prirodzenú krásu lipového dreva. Neskôr začala používať aj polychrómiu, najmä pri tradičných baníckych námetoch. Okrem vlastnej tvorby sa venuje i reštaurovaniu starých vkladačiek.

 

01.07.2017 29.09.2017 Plstené inšpirácie

Plstené inšpirácieTradičné ľudové umenie aktualizované súčasnými trendami v podaní Evy Pokornej

 

01.07.2017 29.09.2017 Modré dedičstvo

Modré dedičstvoModrotlač v minulosti a dnes.
Predstavené cenné zbierky ÚĽUV BA, Trenčianskeho múzea, ukážky súčasných umelcov s rôznymi ukážkami využitia modrotlače v odevnej aj interiérovej tvorbe v dnešnej dobe.

 

13.10.2017 30.11.2017 Moji známi

Portréty ľudí a psov v podaní Vladimíra Tužinského

 

13.10.2017 31.01.2018 Impresia

Sochy v podaní umeleckého kováča Mariána Volentiera z Hodruše Hámrov

 

08.12.2017 31.01.2018 Ilúzia zajtrajška

Výber obrazov z tvorby Veroniky Stredákovej

 

     

Podujatia:

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
     
01.07.2017   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
05.08.2017   Večerná prehliadka múzea
- už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.
     
október 2017   Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
     
december 2017   Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase
     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!