Slovenské národné múzeum (SNM) Bratislava
* Slovak National Museum (SNM) Bratislava

Slovenské národné múzeum

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Vajanského nábr.č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Tel.: +421 2 204 69 114
E-mail: sekretariat@snm.sk
Www: www.snm.sk
Informácie o výstavách : tel.: +421 2 20 491 142
E-mail: sekretariat@snm.sk
E-shop SNM: http://www.snm.sk/?eshop
VIP karta SNM: http://www.snm.sk/?vip-snm

 

Otváracie hodiny

 

Ut-Ne: 9.00 - 17.00

 

História-popis

Slovenské národné múzeumZaloženie Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine je spojené so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá položila základy systematickej zberateľskej a vedeckej činnosti vo všetkých vlastivedných disciplínách. Zásluhou jej predsedu Andreja Kmeťa a drobných príspevkov Slovákov doma a v Slovenské národné múzeumzahraničí bola postavená prvá účelová budova SNM v rokoch 1906 -1907 v Turčianskom sv. Martine (projektant M. M. Harminc, roku 1994 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku). Roku 1908 boli v nej sprístupnené na rozlohe 780 m2 prvé expozície.
Po prvej svetovej vojne sa začala presadzovať myšlienka vybudovania celonárodného múzea v hlavnom meste. Preto vzniklo v Bratislave Slovenské vlastivedné múzeum založené v roku 1924 Slovenské národné múzeumSpoločnosťou Slovenského vlastivedného múzea. V tom istom roku pribudlo v Bratislave aj Zemědělské múzeum - pobočka Československého zemědělského muzea v Prahe.
Expozície múzea boli slávnostne otvorené 4. mája 1930 ako výsledok spoločnej práce Zemedelského múzea a Slovenského vlastivedného múzea, ktoré postavili budovu na Vajanského nábreží.
V roku 1940 sa Slovenské vlastivedné múzeum a Zemědělské muzeum zlúčili do Slovenského múzea a v roku 1961 sa Zákonom SNR zlúčili do jedného organizačného celku Slovenské múzeum v Bratislave a Slovenské národné múzeum v Martine - vzniklo jednotné celonárodné Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave.

 

Špecializované múzeá a expozície

Slovenské národné múzeum (SNM) je najväčšou múzejnou inštitúciou a rozsahom spravovaného majetku aj najväčšou kultúrnou inštitúciou v Slovenskej republike. V súčasnosti SNM v zbierkovom fonde ochraňuje vyše 3,8 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok SR. Medzi nimi sú dve múzeá ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, viacero kaštieľov a kúrií patriacich k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. SNM každoročne zrealizuje takmer dve stovky výstav a podujatí doma i v zahraničí, vykonáva aj poradenskú činnosť pre verejnosť, vydáva dva časopisy s vyše 50-ročnou tradíciou, najstaršie slovenské vedecké zborníky a ďalšie odborné a popularizačné publikácie. Slovenské národné múzeum tvorí sieť 18 múzeí na celom Slovensku.

 

Archeologické múzeum Bratislava

 

Historické múzeum Bratislava

 

Hudobné múzeum Bratislava

 

Prírodovedné múzeum Bratislava

 

Slovenské národné múzeum v Martine

 

Múzeum Slovenských národných rád Myjava

 

Múzeum židovskej kultúry Bratislava

 

Múzeum holokaustu v Seredi

 

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Bratislava

 

Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava

 

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava

 

Múzeum Betliar

 

Múzeum Bojnice

 

Múzeum Červený Kameň Častá

 

Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník

 

Múzeum rusínskej kultúry Prešov

 

Spišské múzeum Levoča

 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň

 

Detské múzeum SNM Bratislava

 

Kalendárium

Sídelná budova SNM

 

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.12.2017 17.06.2018 Za horami, za dolami
Tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Pozvánka na výstavu (PDF)
Tri storočia Slovákov vo Vojvodine. Výstava prezentuje bohatstvo slovenského hmotného, duchovného a kultúrneho dedičstva v širších kultúrno-historických súvislostiach a približuje život slovenskej národnostnej komunity vo Vojvodine od čias jej príchodu z pôvodnej vlasti až do súčasnosti.

 

15.12.2017 29.01.2019 Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba.

Výstava predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea: krásu hudobných nástrojov, nezvyčajnosť niekdajších hudobných nosičov, vzácne hudobné pamiatky, ktoré vypovedajú o hudobnej kultúre na Slovensku od stredoveku po 20. storočie. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku; upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobno-historický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Takto „nazbieraná" hudba je zdrojom informácií, poučenia, ale i zábavy.
Viac informácií o výstave...

 

Autorský sprievod výstavou
Slovenské národné múzeum pripravilo prvý zo série autorských sprievodov k profilovej výstave Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba. Kurátori SNM-Hudobného múzea návštevníkom predstavia jednotlivé časti výstavy v utorok 16. januára 2018 o 16.00 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.
Na výstave, ktorá cez vzácne pamiatky zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie, záujemcov privíta celý autorský tím a postupne ich zoznámi s jednotlivými celkami hudobného projektu.
Riaditeľka múzea a komisárka výstavy Edita Bugalová porozpráva o hudbe na Slovensku v 20. storočí. Výklad sa bude týkať kompozície, skladateľov, interpretov, hudobného vzdelávania, školstva a vzniku profesionálnych hudobných inštitúcií. Osobnosti populárnej hudby, fonotéku a nonartificiálnu hudbu 20. storočia predstaví kurátorka múzea Lucia Fojtíková. O vzácnych hudobných nástrojoch zo zbierok múzea bude hovoriť spoluautor výstavy Peter Jantoščiak. Priblíži umelecké a slovenské ľudové hudobné nástroje, pozostalosť Jozefa "Doda" Šošoku (1943 – 2008), mechanické hracie stroje a elektrické prístroje. Zlatica Kendrová sa bude venovať téme duchovnej piesne (kancionálom, organovým partitúram, spevníkom katolíckej a protestantskej proveniencie a rusínsko-slovenskej liturgickej tradície) a prameňom menzurálnej a tabulatúrnej notácie. Kurátorka Miriam Das Lehotská priblíži zaujímavý fenomén v hudobnej kultúre tzv. domáce muzicírovanie v rodine Albrechtovcov a v šľachtických rezidenciách. Autorka Sylvia Urdová prostredníctvom prameňov od stredoveku predstaví gregoriánsky chorál, učebnice hudby 18. – 19. storočia, Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave a zaujímavú tému Franz Liszt (1811 – 1886) a Bratislava.
Reštaurátorka zbierkových predmetov múzea Brigita Hradská sa bude venovať problematike reštaurovanie hudobných notovaných a nenotovaných prameňov papierového charakteru ako aj výtvarnej povahy.

 

Ďalší lektorský sprievod výstavou Klenoty v múzeu. Ako sa zbiera hudba sa uskutoční 20.02.2018 o 16.30.

 

     

 

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!