Východoslovenské múzeum Košice
* East - Slovakian Museum Kosice

... aktuálne výstavy a podujatia ...

Kontaktné údaje

Mapa:

Mapa/Map

Námestie Maratónu mieru 2, 041 36 Košice

Tel.: +421 55 622 30 61, +421 55 622 03 09
E-mail: info@vsmuzeum.sk
Www: www.vsmuzeum.sk

 

Otváracie hodiny

 

Máj - Október
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 14.00 - 18.00
November – Apríl
utorok - sobota : 9.00 - 17.00
nedeľa : 13.00 - 17.00

 

Možnosti vstupu, vstupné

 

Košický zlatý poklad
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 2,- €
dospelý návštevník: 3,- €
rodinná vstupenka do expozície: 5,- €

Príroda Karpát/ Storočia v umení
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 1,- €
dospelý návštevník: 2,- €
rodinná vstupenka do 1 expozície: 3,- €

Miklušova väznica – Košické storočia – Katov byt
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 1,- €
dospelý návštevník: 2,- €
rodinná vstupenka do expozície: 3,- €

Rodošto – pamätný dom Františka II. Rákocziho + Stredoveká fortifikácia mesta Košice
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
študenti ZŠ, SŠ, VŠ, dôchodcovia do 70 rokov: 2,- €
dospelý návštevník: 3,- €
rodinná vstupenka do expozície: 5,- €

Spoločné vstupné Miklušova väznica, Rodošto, Stredoveká fortifikácia
deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP: 0,50 €
dospelý návštevník: 4,-€
rodinná vstupenka: 8,- €

 

História-popis

Východoslovenské múzeum - Hviezdoslavova 3Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia, bol Imrich Henszlmann. Tento košický rodák, pôvodným vzdelaním lekár, zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku, špecifikoval túto požiadavku na putovnej konferencii lekárov, ktorá sa konala v Košiciach a v Prešove.
Východoslovenské múzeum - nám. Maratóna mieru 2Jeho úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, keď sa z iniciatívy bratov Klimkovičovcov a V. Myszkovského podarilo založiť Hornouhorský muzeálny spolok v Košiciach. I. Henszlmann zomrel v roku 1888 a múzeu zanechal svoje zbierky - vyše 3000 kusov výtvarných diel, knižnicu, korešpondenciu a rukopisy, ako aj ďalšiu pozostalosť. Táto zbierka sa stala jedným zo základov zbierkových fondov múzea.
Východoslovenské múzeum - RodoštoPočas 140-ročnej existencie prešlo Východoslovenské múzeum viacerými priaznivými i menej priaznivými obdobiami. Múzeum viackrát menilo svoje sídlo a svojich zriaďovateľov. K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré tvorili dejiny múzea patrili: Vojtech Klimkovič - prvý riaditeľ Hornouhorského múzea, Jozef Mihalik - prvý profesionálny múzejník, dr. Josef Polák - veľká osobnosť kultúry a múzejníctva medzivojnového obdobia, Alexander Mihalik - riaditeľ v časoch 2. svetovej vojny a ďalší odborníci akými boli: Eugen Sabol, Ján Pástor, Emil Petách, Ľudovít Neufeld, Aristíd Mošanský, Michal Markuš, Vavro Cselényi...
Východoslovenské múzeum - drevený kostolík z KožuchoviecVýchodoslovenské múzeum v Košiciach má tri odbory - prírodovedný, historický a umeleckohistorický odbor. Múzeum od roku 1960 vydáva prírodovedný zborník Natura Carpatica a od roku 1969 spoločenskovedný zborník Historica Carpatica. Od roku 2002 je akreditovaným vedecko-výskumným pracoviskom a v tom istom roku mu bola udelená Cena mesta Košice. Múzeum v súčasnosti spravuje viac ako 500 000 predmetov. Výber z nich prezentuje v deviatich stálych tematických expozíciách.

 

V areáli múzea sa nachádza drevený kostolík z Kožuchoviec.

 

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

 

Expozície

 

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Košický zlatý poklad objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. V súčasnosti je prezentovaný príťažlivým interaktívnym spôsobom v špeciálne upravenom trezore v kompletne zrekonštruovanej historickej účelovej budove Východoslovenského múzea v Košiciach.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Východoslovenské múzeumPRÍRODA KARPÁT
Expozícia poukazuje na zvyčajne prehliadané výtvory čarovnej Matky prírody, vykresľuje typické prvky prírody Karpát, a teda aj Slovenska. Odhaľuje taktiež nádheru ukrytú v nehybnom kameni, v horninách a v mineráloch. Východoslovenské múzeumPrírodovedné zbierky s vyše 2000 kusmi z oblasti paleontológie, mineralógie, zoológie a botaniky Vám ponúkajú bohatú mozaiku vedomostí, zaujímavostí a krásy. Z prechádzky po chodbách a miestnostiach múzea si odnesiete estetický zážitok a zároveň si rozšírite aj svoje vedomosti.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Vejárovite zrastené prizmatické kryštály vivianitu vykryštalizované v lastúre z lokality Kerč;
- Preparát Hranostaja čiernochvostého (Mustela erminea) - patrí medzi najmenšie šelmy na Slovensku;
- Preparát Fúzača alpského (Rosalia alpina) - chráneného druhu, v prírode je známych vyše 100 farebných odchýlok ich kroviek.
/Hviezdoslavova 3/

 

STOROČIA V UMENÍ
Východoslovenské múzeumSpoznajte vývoj umenia a umeleckých remesiel. Výber gotických aj barokových plastík a malieb odhaľuje mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Dobový nábytok dýchajúci históriou Vám priblíži obraz všedného života zámožnejších mešťanov. Stála národopisná výstava zasa zachytáva vidiek Abova približne spred 100 rokov. Skvostami tejto expozície sú tri drevené úle v ľudskej veľkosti, zobrazujúce mnícha (Brezovica, zač. 19. stor.) a muža so ženou v oravskom kroji (Horná Orava, pol. 19. stor.). Zaujímavá je aj historická lekáreň U Božieho oka z 19. storočia. Táto expozícia Vás zo súčasnej uponáhľanej doby aspoň na chvíľu prenesie do pokojnej atmosféry dávnych čias a poodkryje to, čo je už takmer zabudnuté.
ZREŠTAUROVANÉ UNIKÁTY EXPOZÍCIE:
Vzácne tabuľové maľby
V rámci projektu EHMK 2013 a s prispením grantového systému MK SR boli zreštaurované dve unikátne veľkorozmerné tabule - Posledná večera a Korunovanie Krista. Tabule pochádzajú z hlavného oltára Panny Márie - Kráľovnej anjelov, z kostola kláštora františkánov v Okoličnom.
Žirafové fortepiano
Exponát jediný svojho druhu na Slovensku bol zreštaurovaný vďaka dotácii MK SR 2012. Žirafové fortepiano vyrobili pravdepodobne okolo roku 1820 v Budapešti, v dielni významného výrobcu klavírov Ludwiga Seilera. Nástroj múzeum získalo kúpou v roku 1913.
/Hviezdoslavova 3/

 

Spoznávajme prírodu šiestym zmyslomSpoznávajme prírodu šiestym zmyslom

Projekt „Spoznávajme prírodu šiestym zmyslom“ je určený predovšetkým pre zrakovo postihnutých návštevníkov Východoslovenského múzea. Jeho cieľom je obohatiť prírodovednú expozíciu múzea o umelecky stvárnené modely skamenelín, živočíchov a rastlín. Na rozdiel od väčšiny exponátov múzea sú tieto modely voľne prístupné a návštevník si ich bude môcť ohmatať. Tieto modely sú stálou súčasťou expozície a budú slúžiť predovšetkým ako didaktická pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých. Na 8 modeloch predstavíme skameneliny, podmorský svet, či stopy veľkých šeliem v lese. Pre zrakovo hendikepovanú verejnosť ich sprístupníme v piatok 18. decembra o 13.00 v expozícii Príroda Karpát na Hviezdoslavovej 3.
Východoslovenské múzeum, podobne ako iné kultúrne inštitúcie, reaguje týmto projektom na potreby spoločnosti. Nevidiaci a slabozrakí vnímajú svoje okolie predovšetkým pomocou sluchu a hmatu. Z toho dôvodu sú nezriedka obmedzovaní pri spoznávaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Súčasná doba si ale vyžaduje všestranný prístup kultúrnych zariadení s prihliadaním aj na hendikepované skupiny obyvateľstva. Bezbariérový prístup, či používanie Braillovho písma v kultúrnych inštitúciách a na úradoch, sa stáva neodmysliteľnou súčasťou modernej spoločnosti.
Realizácia projektu sa uskutočnila vďaka finančnej podpore dotačného systému Ministerstva kultúry SR.
/Hviezdoslavova 3/

 

KOŠICKÉ STOROČIA - MIKLUŠOVA VÄZNICA - KATOV BYT
Východoslovenské múzeumPríďte a spoznajte minulosť slobodného kráľovského mesta Košice, ktorá je ukrytá za múrmi Miklušovej väznice. Expozícia Košické storočia Vás prevedie dejinami mestských cechov, obchodu, práva a univerzity. Podzemné priestory, mučiareň a väzenské cely navodia tajomnú, ba až mrazivú atmosféru. Prezrite si aj Katov byt s dobovým nábytkom a originálnymi popravnými mečmi. Počítačová vizualizácia vám priblíži históriu aj stavebné premeny danej lokality.
SKVOSTY EXPOZÍCIE:
- Renesančný vývesný štít krajčírskeho cechu z roku 1553;
- Železné sekery a kladivá zo 17. stor., nálezy z mlynského jarku;
- Drôtená košeľa z prelomu 16. a 17. stor..
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

Východoslovenské múzeumRODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II. RÁKOCZIHO
Unikátna replika exilového domu Františka II. Rákocziho z tureckého mesta Rodošto Vás zavedie do roku 1906, na slávnostný prívoz telesných pozostatkov kniežaťa a jeho druhov z Turecka. Expozícia približuje osobnosť Rákocziho a jeho život vo vyhnanstve. Originálne zdobený interiér jedálne Vás vtiahne do prostredia Orientu. Expozícia je obohatená aj o interaktívne prvky. Pred domom je umiestnená socha Františka II. Rákocziho, dar Maďarskej republiky k 330. výročiu narodenia a 100. výročiu znovupochovania kniežaťa Františka II. Rákocziho v Košiciach.
/Hrnčiarska č. 7/

 

STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE
V streleckých komorách, kazematoch, ktoré boli pamiatkovo upravené v roku 2012, je zriadená expozícia palných zbraní, ktorá chronologicky podáva vývoj od ich prvopočiatkov po 18. storočie s dôrazom na delostrelecké palné zbrane. V jednej zo streleckých komôr bola dokonca odkrytá jej pôvodná kamenná dlažba. Zaujímavý je epitaf výrobcu pušného prachu: „Jenž prach dělal, prachem se stal, by v den soudný zas z prachu vstal...“.
/Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta/

 

DOM REMESIEL
V roku 2013 bola ukončená výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, ktorý svojimi výstavami a akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a ich súčasné tradície.
/Hrnčiarska č. 11/

 

KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
Drevený kostolík z Kožuchoviec postavili v roku 1741. Na nádvorie múzea bol prevezený a znovupostavený po rozsiahlych reštaurátorských zásahoch v roku 1927. Dnes je súčasťou exteriérových priestorov Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1.
/Námestie Maratónu mieru č. 2/

 

Kalendárium

 

Nám. Maratónu mieru č. 2

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.09.2017, vernisáž o 16.00 28.01.2018 POLÁKOVO MÚZEUM – MOTOR KOŠICKEJ MODERNY

11.01.2018 o 16:00 sa uskutoční prednáška na tému ŽIVOT A KULTÚRA V 20. A 30 ROKOCH..., spojená s komentovanou prehliadkou výstavy
- prednášať bude Bc. Mária Kolibárová

 

Výstavný projekt pod názvom „Polákovo múzeum – motor košickej moderny“ prináša nový pohľad na silnú kapitolu činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach a hlavne jeho riaditeľa Jozefa Poláka v medzivojnovom období (1919-38). On svojou intenzívnou aktivitou vytváral nebývalé zázemie pre rozvoj košickej výtvarnej scény v stredoeurópskom kontexte.
Výstava sa sústreďuje na výstavnú a podpornú činnosť múzea v 20. rokoch minulého storočia s prevahou domácej tvorby (účinkovanie Eugéna Króna a jeho kresliarskej a grafickej školy, vybrané diela z realizovaných výstav na základe dobových fotografií – K. Baura, G. Schillera, A. Bortnyika, J. Hálu) a prvýkrát prezentuje aj rozsiahlu činnosť v 30. rokoch, kde sa ukazuje výnimočný projekt „Súčasnej európskej grafiky“ v rokoch 1933-38. Ide o nebývalých 21 pokračovaní, kde vtedy vystavovali také mená ako A. Derain, P. Picasso, H. Matisse, M. Chagall, či G. Giacometti, J. Ensor, E. Munch, E. Schiele, G. Klimt, O. Kokoschka atď.
Jadro výstavy tak tvorí prepojenie výstavnej činnosti a plagátovej tvorby, ktorú preferoval sám riaditeľ múzea J. Polák. Výstava prináša ucelenú autorskú kolekciu výstavných plagátov nielen košickej moderny (E. Krón, K. Bauer, F. Reichentál, J. Jakoby, A. Groszová) a špičkových predstaviteľov slovenskej scény (M. Benka, Ľ. Fulla, J. Bauerfreund, J. Hála), ale aj reprezentatívnu vzorku autorov medzinárodnej scény ( A. Bortnyik, M. Katz, A. Hoffmeister, W. Skoczylas, či C. Rabus). Osobitne výskumom bolo novo určené autorstvo mnohých dobových plagátov, predovšetkým z projektu európskej grafiky (Ernst Hansen (Dánsko); Harold E. Nelson (Anglicko); Adomas Galdikas (Litva); Gregorij Ečejstov-Andrej Gončarov (ZSSR); Edmund Bartlomiejczyk (Poľsko), Karel Vik (Česko) atď).
Na základe autorských plagátov tak výstava ukazuje nielen nebývalo bohatú výstavnú činnosť múzea, ale vo vybraných dobových dokumentoch prináša aj pohľad na osobnú zaangažovanosť samotného riaditeľa Jozefa Poláka, ktorý bol „ motorom“ košickej moderny. V priebehu dvoch desaťročí kreoval množstvo ďalších aktivít, ktoré vytvárali nebývalú platformu pre formovanie moderného umenia v Košiciach (Krónova kresliarska škola, vydávanie katalógov a úvodníky k nim, tlač plagátov, pravidelné koncerty reprodukovanej hudby, prvé aukcie umeleckých diel, osobná zainteresovanie na nákupe obrazov domácich autorov, programová nákupná politika zahraničných autorov z realizovaných výstav a pod.).
Projekt je tak istou poctou tomuto českému dejateľovi kultúry a symbolicky sa uskutočňuje v miestnostiach historickej budovy, kde mal Jozef Polák kanceláriu a byt. Aj sprievodný plagát k výstave je remixom dobového plagátu VSM z roku 1937 (M. Kochan).
Na výstave sú prezentované exponáty zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Výstava sa koná v rámci Dni Európskeho kultúrneho dedičstva.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

19.10.2017, vernisáž o 16.00 21.01.2018 ROZMANITÝ SVET HÚB

ROZMANITÝ SVET HÚBModely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave
Dňa 19.10.2017 sa vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea Na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach uskutoční v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vernisáž výstavy „Rozmanitý svet húb“ (modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave).
V zbierkovom fonde Baníckeho múzea sa nachádza vyše 500 modelov plodníc húb, ktoré sa do múzea dostali kúpou ešte koncom 70-tych rokov. Aj po takej dlhej dobe pôsobí väčšina z nich veľmi realisticky. Sú medzi nimi aj modely takých druhov, ktoré sú kriticky ohrozené, chránené, alebo veľmi vzácne.
Na výstave chceme prezentovať túto unikátnu, na Slovensku ojedinelú, zbierku modelov húb.
PhMr. Karel Voneš (1908-1980) vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Prahe. Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, Jihlave a nakoniec 24 rokov v Měříne na Vysočine. Mykológii sa začal amatérsky venovať ešte za svojho pôsobenia v Prahe, v roku 1930, kde sa nechal ovplyvniť známymi mykológmi Františkom Smotlachom a Rudolfom Veselým. Postupne sa vypracoval na významného mykológa, uznávaného nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí. Karel Voneš mal okrem iného aj výtvarné nadanie, ktoré v rámci svojich mykologických aktivít zužitkoval spočiatku maľovaním akvarelov húb, ktorých vytvoril vyše tri stovky a neskôr začal s výrobou modelov húb. Celkovo zhotovil cca 5000 modelov húb reprezentujúcich 980 druhov húb. PhMr. Karel Voneš svojimi početnými a dlhoročnými aktivitami v oblasti mykológie prispel k jej rozvoju ako vedného odboru a k jej popularizácii medzi širokou verejnosťou. Doplňujúce informácie o autorovi modelov, o hubách, ich význame a ochrane si návštevník výstavy prečíta na informačných banneroch.
Vo Východoslovenskom múzeu si výstavu môžete pozrieť do 21.januára 2018.

vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na prvé zo sprievodných podujatí k výstave Rozmanitý svet húb. Netradične v pondelok, 13. novembra 2017 o 16:00 v priestoroch výstavy na
Námestí Maratónu mieru 2. Tešia sa na vás členovia mykologickej poradne v Košiciach, ktorí si
pre vás pripravili prednášku pod názvom O hubách s hubármi. Vstup na prednášku VOĽNÝ.

 

16.11.2017 22.04.2018 LEOPOLD HOROVITZ
Stratený – Nájdený / Lost – Found

Kurátorka výstavy a editorka katalógu: Jana Švantnerová
Grafický dizajn katalógu: Eva Kašáková
Výstava k 100. výročiu úmrtia maliara Leopolda Horovitza (1938 – 1917) vznikla v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach a Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Pozvánka na výstavu (PDF), Tlačová správa k výstave (PDF)

 

Sprievodné podujatia k výstave Leopold Horovitz Stratený/Nájdený:

V sobotu, 20. januára 2018 o 15:00 je program pripravený pre rodiny s deťmi. Pozývame rodičov, starých rodičov a všetky zvedavé deti. Dospelým sa bude venovať kurátorka výstavy a pre deti sú pripravené zaujímavé aktivity. Vstupné pre rodinu je 6€.
V nedeľu, 21. januára 2018 o 15:00 bude výstavou sprevádzať kurátorka, Jana Švantnerová zo SNG. Vstupné v nedeľu 4€.
Pre oba dni sú lístky v predpredaji, v lektorni na Námestí Maratónu mieru 2 a upozorňujeme všetkých, že ich počet je limitovaný.

Oslávte Leopoldove narodeniny spolu s nami! Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na komorný koncert, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 180 rokov od narodenia maliara Leopolda Horovitza. 2. februára 2018 o 17:00 v priestoroch výstavy na Námestí Maratónu mieru 2.
Vstupenky sú v predpredaji a zakúpiť si ich môžete v lektorni na Námestí Maratónu mieru 2, cena 4€.

 

23.11.2017, vernisáž o 15.30 28.01.2018 SILA SPOJENIA

SILA SPOJENIAŽijeme v epoche hluku a dní plných zvukov, hudby, obrazov a mnohých podnetov zvonku aj zvnútra. Ulice a chodníky miest sú zaplavené reklamou s obrovskými farebnými plochami a fotografiami a ponúkajú našej mysli bohatú paletu na vnímanie. V zrakovej pamäti zostávajú stopy a často je preplnená ako naše fotoaparáty a pamäťové karty. Mnohí hľadáme východisko z dnešnej doby únikom na miesta ticha a stíšenia, alebo hľadáme spojenie a blízkosť ľudí, ktorí s nami kráčajú v dňoch. Večer, po únavnom dni, keď sa snažíme vypnúť prúd myšlienok, dojmov a zážitkov, sa pýtame, kde je to ticho také potrebné na obnovu síl, ako sa nájsť v tomto víre dní a ako vstúpiť dnu, kde prebýva ten pravý hlas. Kde je ten čistý prameň a pravá studňa, z ktorej sa dá piť a skutočne uhasiť smäd. Hľadanie týchto odpovedí predstavuje výstava dvoch sestier, Michaely Klimanovej – Trizuljakovej a Kataríny Böhmovej.
Každá zo sestier výtvarníčok sa v poslednom období snaží uchopiť cestu hľadania osobitým a sebe vlastným výtvarným spôsobom, ale taktiež objaviť vlastný pohľad na znamenia čias. Vymaniť sa z neľahkých okamihov života a učiť sa ich premieňať na chvíle tichej komunikácie, zrkadlenia duše, vnútorného dialógu i mlčania, hlbokého spojenia s vyššou silou, ktorá nad nami ustavične bdie, a kde môže ku každému z nás hovoriť vnútorný a pravý hlas.
Prístup v tvorbe Michaely Klimanovej – Trizujakovej vychádza z jej dlhodobej skúsenosti s textilným materiálom a pleteninou, kde nekonečnou a trpezlivou prácou, spájaním farieb a štruktúr vznikali v minulosti v jej tvorbe ojedinelé priestorové objekty, odevné i textilné originály. V súčasnosti použitím jemného ručného papiera, jeho kolorovaním a spracovaním dosahuje akoby premiesenú hmotu obrazu, do ktorej vpisuje modlitby a osobné výpovede.
Vystavené diela Kataríny Böhmovej, maľby na hodváb, liturgické rúcha a nová technika kombinovanej maľby na kartón, vypovedajú o vnútornom hľadaní a dialógu v tichu dní, uprostred intenzívneho diania prúdenia života.
Prezentácia tvorby dvoch sestier vypovedá o vnútornom bádaní a hľadaní individuálnych tvorivých princípov a poukazuje na dynamiku osobných ciest, ktoré sa v mladosti prirodzene uberali svojím smerom a v súčasnom období prichádza k ich dotyku a vzájomnému prepojeniu. Spojenie odlišných ciest sa môže stať silou.

Galéria pri komíne, Námestie Maratónu mieru 2
vstupné: dospelí – 1€
deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€

 

24.11.2017 15.04.2018 MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ

MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤCieľom výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je priblížiť deťom (5 – 14 rokov) v interaktívnom prostredí hravými a zážitkovými metódami finančnú gramotnosť.
Výstava je koncipovaná do šiestich oblastí, kde každá hravou formou oboznamuje návštevníka so základnými finančnými pojmami, mechanizmami a zákonitosťami financií a materiálnych hodnôt.
Zámerom výstavy je viesť deti k uvedomeniu si hodnoty peňazí, naučiť ich s peniazmi správne zaobchádzať a porozumieť základným otázkam z oblasti financií.
Cieľová skupina:
• deti materských škôl (predškoláci)
• žiaci primárneho vzdelávania (1. stupeň)
• žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň)
• rodiny s deťmi
Východiskom pre koncepciu výstavy „Múdro sporiť a rozumne míňať“ je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu schválená Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl (2014), ktorá vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti (2008, 2016).
Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, ktorá sa prelína viacerými vzdelávacími oblasťami v rámci primárneho i nižšieho stredného vzdelávania. Je chápaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť sebe i svojej domácnosti celoživotné finančné zabezpečenie. Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie v domácnosti, ktorá je úzko viazaná na rodinné prostredie.
Finančná gramotnosť je prierezová téma, výstava sa opiera v rámci primárneho i nižšieho sekundárneho vzdelávania v prvom rade o vzdelávaciu oblasť matematiky a o prácu s informáciami. Problematika finančnej gramotnosti sa dá realizovať aj v rámci ďalších vzdelávacích oblastí. Koncepcia výstavy je zameraná aj na deti predprimárneho vzdelávania, pretože finančné vzdelávanie sa dá realizovať už od útleho veku dieťaťa.
Obsahom je výstava členená do šiestich oblastí, kde sa deti prostredníctvom konkrétnych skúseností so skutočnými situáciami oboznamujú so základnými otázkami z oblasti financií.
V rámci aktivít sú využívané rolové hry a interaktívne objekty. Dôraz je kladený na zážitkové učenie.
Časť pre menšie deti vysvetľuje vznik peňazí, aký je rozdiel medzi výmenným a peňažným obchodom, vysvetľuje na základe čoho sa určuje hodnota tovaru, vysvetľuje, prečo sa začali používať peniaze, ako vznikli banky, bankovky a v kvíze na záver si deti prostredníctvom bankomatu zopakujú, čo sa naučili.
Časť pre väčšie deti vysvetľuje, čo je úver, úrok a úžera, názorne demonštruje jeden z typov úveru – hypotéku, ukazuje prácu bankového úradníka a v tzv. Chodbe rozhodnutá sa rozhodujú pre niektorú z ciest a zisťujú, či ich rozhodnutia sú také, aby im zabezpečili spokojný a bezproblémový život.
Výstava vznikla s finančnou podporou Nadácie Poštovej banky.
Viac informácií nájdete na webe VSM alebo kontaktujte múzejnú pedagogičku VSM.

vstupné: dospelí – 2€
deti, študenti, dôchodcovia – 1€
rodinná vstupenka - 4€

     

Hviezdoslavova č. 3

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
21.11.2017, vernisáž o 10.00   Bocian biely
- slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Bocian bielyPREKONALI SME REKORD Z ROKU 2014,
spolu sme nazbierali 3919 výtvarných prác !!!
- všetky práce budú súčasťou výstavy Môj sused bocian,
  ktorá bude inštalovaná na Hviezdoslavovej 3

- vernisáž výstavy a slávnostné počítanie prác
  sa uskutoční v utorok, 21. novembra 2017 o 10:00
  na Námestí Maratónu mieru 2

 

     
KLUBY a iné pozvánky:  

 

Východoslovenské múzeum Cesta do hlbín Zeme Zašifrované múzeum

     

výstavné priestory Hrnčiarska č. 7.- Katová bašta - Galéria bašta / Hrnčiarska 11 - Dom remesiel

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     
07.11.2017, vernisáž o 16.00 09.04.2018 TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCA

TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCAVýstava v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici predstaví návštevníkom nielen históriu a osobnosti medovnikárstva, ale aj unikátnu medovnikársku dielňu Lefterovcov, jednej z posledných košických medovnikárskych rodín, ktorá spolupracovala s ďalšou významnou medovnikárskou rodinou Novellyovcov. Výstava je zároveň venovaná genéze a vývoju medovnikárskych foriem a medovníkov, ktoré v priebehu stáročí podliehali rôznym módnym trendom. Výstava prezentuje drevené historické formy z 18. a 19. storočia plechové formy zo zbierok Východoslovenského múzea, medovníky, ktoré boli vytvorené na drevených formách, medovníky z plechových foriem a súčasné medovníčky z dielní šikovných medovnikárok.

Dom remesiel
vstupné: 0,50 €

     

Miklušova väznica

Otvorenie Ukončenie Výstava-podujatie
     

 

     

 

Informácie aktualizujeme priebežne a vyhradzujeme si právo na ich zmenu!